Податоци

Индикатор Период Ексел документ
Нееднаквост

 • Џини коефициент
 • Приходен дел на четвртата група 20%
 • Приходен дел на најбогатите 10%
 • Приходен дел на најбогатите 20%
 • Приходен дел на најсиромашните 10%
 • Приходен дел на најсиромашните 20%
 • Приходен дел на втората група 20%
 • Приходен дел на третата група 20%
2000-2013 (годишни) Преземи
Број на сиромашни

 • Број на сиромашни со 1.25 УСД на ден (ПКМ) (во милиони)
 • Број на сиромашни со 2 УСД на ден (ПКМ) (во милиони)
 • Број на сиромашни со 2.5 УСД на ден (ПКМ) (во милиони)
 • Број на сиромашни со 4 УСД на ден (ПКМ) (во милиони)
 • Број на сиромашни со 5 УСД на ден (ПКМ) (во милиони)
2000-2014 (годишни) Преземи
Длабочина на сиромаштија

 • Индекс на длабочина на сиромаштија со 1.25 УСД на ден (ПКМ) (%)
 • Индекс на длабочина на сиромаштија со 2 УСД на ден (ПКМ) (%)
 • Индекс на длабочина на сиромаштија со 2.5 УСД на ден (ПКМ) (%)
 • Индекс на длабочина на сиромаштија со 4 УСД на ден (ПКМ) (%)
 • Индекс на длабочина на сиромаштија со 5 УСД на ден (ПКМ) (%)
 • Индекс на длабочина на сиромаштија на национално ниво (%)
 • Индекс на длабочина на сиромаштија на национално ниво (%), вклучени се некомпаративни вредности
 • Индекс на длабочина на сиромаштија во рурални области (%)
 • Индекс на длабочина на сиромаштија во рурални области(%), вклучени се некомпаративни вредности
 • Индекс на длабочина на сиромаштија во урбани области (%)
 • Индекс на длабочина на сиромаштија во урбани области(%), вклучени се некомпаративни вредности
2000-2011 (годишни) Преземи
Стапка на сиромаштија

 • Стапка на сиромаштија со 1.25 УСД на ден (ПКМ) (% од население)
 • Стапка на сиромаштија со 2 УСД на ден (ПКМ) (% од население)
 • Стапка на сиромаштија со 2.5 УСД на ден (ПКМ) (% од население)
 • Стапка на сиромаштија со 4 УСД на ден (ПКМ) (% од население)
 • Стапка на сиромаштија со 5 УСД на ден (ПКМ) (% од население)
 • Стапка на сиромаштија под национална линија на сиромаштија (% од население)
 • Стапка на сиромаштија под национална линија на сиромаштија (% од население), вклучени некомпаративни вредности
 • Стапка на сиромаштија под  линија на сиромаштија во рурални области (% од рурално население)
 • Стапка на сиромаштија под  линија на сиромаштија во рурални области (% од рурално население), вклучени се некомпаративни вредности
 • Стапка на сиромаштија под  линија на сиромаштија во урбани области (% од урбано население)
 • Стапка на сиромаштија под  линија на сиромаштија во урбани области (% од урбано население), вклучени се некомпаративни вредности
 • Стапка на релативна сиромаштија
 • Стапка на сиромаштија по социјални трансфери
2000-2013 (годишни) Преземи
Корисници на социјална парична помош

 • Корисници на социјална парична помош (број на семејства, носител), цела Македонија
 • Корисници на социјална парична помош (членови на семејството заедно со носителот), цела Македонија
 • Корисници на социјална парична помош (број на семејства, носител), Вардарски регион
 • Корисници на социјална парична помош (членови на семејството заедно со носителот), Вардарски регион
 • Корисници на социјална парична помош (број на семејства, носител), Источен регион
 • Корисници на социјална парична помош (членови на семејството заедно со носителот), Источен регион
 • Корисници на социјална парична помош (број на семејства, носител), Југозападен регион
 • Корисници на социјална парична помош (членови на семејството заедно со носителот), Југозападен регион
 • Корисници на социјална парична помош (број на семејства, носител), Југоисточен регион
 • Корисници на социјална парична помош (членови на семејството заедно со носителот), Југоисточен регион
 • Корисници на социјална парична помош (број на семејства, носител), Пелагониски регион
 • Корисници на социјална парична помош (членови на семејството заедно со носителот), Пелагониски регион
 • Корисници на социјална парична помош (број на семејства, носител), Полошки регион
 • Корисници на социјална парична помош (членови на семејството заедно со носителот), Полошки регион
 • Корисници на социјална парична помош (број на семејства, носител), Североисточен регион
 • Корисници на социјална парична помош (членови на семејството заедно со носителот), Североисточен регион
 • Корисници на социјална парична помош (број на семејства, носител), Скопски регион
 • Корисници на социјална парична помош (членови на семејството заедно со носителот), Скопски регион
2000-2013 (годишни) Преземи
Корисници на социјална помош од:

 • Стечај
 • Сезонци
 • Технолошки вишок од работен однос
 • Технолошки вишок 25 загубари
 • Технолошки вишок 12 загубари
 • Повторно вработени стечајни работници
 • Реформи во државна администрација
 • Технолошки вишок од државната и јавната администрација во 2003 година
 • Технолошки вишок, структурни реформи Македонски железници
2000-2015 (месечни) Преземи
Невработени инвалидни лица според образование (по градови)

 • Вкупно
 • Жени
2011-2014 (годишни) Преземи
Буџетски средства за активни мерки за намалување на сиромаштијата (во милиони денари)

 • во милиони денари
 • % од вкупни буџетски расходи

Буџетски средства издвоени за изградба на социјални станови

 • во милиони денари
 • % од вкупни буџетски расходи

Буџетски средства за социјални трансфери

 • во милиони денари
 • % од вкупни буџетски расходи
2009-2015 (годишни) Преземи